Dla kogo powstał kierunek Ochrona Środowiska?

Ochrona Środowiska to kierunek studiów z potencjałem, szczególnie w obecnych czasach. Świadczy o tym popularność tej dziedziny wśród przyszłych studentów oraz fakt, że coraz więcej uczelni posiada ten kierunek w swojej ofercie. Ponadto warto podkreślić, że zagadnienia, związane z ochroną środowiska, stanowią jedno z największych wyzwań XXI wieku.

Studia na kierunku Ochrona Środowiska – moda czy ogromne perspektywy?

Wybór kierunku Ochrona Środowiska niewątpliwie podyktowany jest kształtującymi się obecnie trendami. Cieszy się zainteresowaniem maturzystów, którym bliska jest troska o planetę. Zapotrzebowanie na specjalistów od ochrony środowiska jest w naszym kraju coraz większe. Z powodzeniem mogą pracować w branży energetycznej, przemyśle, rolnictwie, budownictwie, służbie zdrowia oraz w organizacjach pozarządowych. Edukacja na tym kierunku ma charakter interdyscyplinarny. W toku studiów słuchacze zgłębiają zagadnienia z zakresu biologii, ekologii, chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki. Uczą się przetwarzania danych, zapoznają się z podstawami konstrukcji oraz poznają najnowsze technologie wykorzystywane w ochronie środowiska. Uczelnie wyższe kształcą specjalistów, których zadaniem jest poprawa stanu środowiska naturalnego. Ponadto zajmują się oni dostosowaniem krajowych norm prawnych do wymagań Unii Europejskiej.

Dla kogo przeznaczony jest kierunek Ochrona Środowiska?

Oczekiwania względem studentów Ochrony Środowiska są spore. Od kandydatów na ten kierunek studiów oczekuje się przede wszystkim innowacyjności. Muszą wyróżniać się zamiłowaniem do przyrody, determinacją oraz precyzją działania. Powinni interesować się naukami biologiczno-przyrodniczymi, prawem, ekonomią oraz zagadnieniami technicznymi. Dzięki kształceniu oraz indywidualnym cechom osobowościowym są w stanie rozwijać konkretne umiejętności, które pozwolą im:

  • przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska,
  • zrozumieć zjawiska towarzyszące degradacji przyrody,
  • stosować przepisy prawa w zakresie ochrony przyrody,
  • wykorzystywać zasady etyki w działalności zawodowej,
  • wykonywać ekspertyzy i opracowywać raporty na temat ochrony przyrody.

Na jaką pracę można liczyć po ukończeniu Ochrony Środowiska?

Absolwent tego kierunku musi posiadać zdolności techniczne, analityczne oraz cechować się racjonalnym podejściem do kwestii ekologii. Absolwenci Ochrony Środowiska znajdują zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, biurach projektowych, inspektoratach ochrony środowiska, laboratoriach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych czy w oczyszczalniach ścieków.

Gdzie studiować Ochronę Środowiska?

Kierunek Ochrona Środowiska w swojej ofercie posiadają uniwersytety, uczelnie techniczne, wyższe szkoły przyrodnicze oraz niepubliczne szkoły wyższe. Profil kształcenia uzależniony jest od konkretnej placówki. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, jako jedna z dwóch niepublicznych uczelni na Mazowszu, proponuje maturzystom studia I stopnia na kierunku Ochrona Środowiska. Absolwenci kształcą się w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, uzyskując tytuł inżyniera. Edukacja łączy w sobie wiedzę przyrodniczą z kompetencjami inżynierskimi. Absolwenci tej uczelni szybko odnajdują się na rynku pracy, realizując projekty o widocznym wpływie na środowisko naturalne. Po ukończeniu studiów I stopnia studenci mogą pogłębiać swoją wiedzą z zakresu ochrony środowiska na studiach II stopnia w WSEiZ.